Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15 april 2004 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen Belgisch Staatsblad 05.05.2004 + erratum 11.06.2004

Sinds 1 juli 2005 zijn alle eigenaars die een woning of appartement verhuren, verplicht om een rookmelder te plaatsen in elk lokaal op het evacuatietraject (dat wil zeggen, elke ruimte die men moet doorlopen om vanuit de slaapkamer(s) de buitendeur van de woning te bereiken). De rookmelder moet gecertificeerd zijn door BOSEC of door een gelijkaardig erkend Europees organisme. Hij mag niet van het ionische type zijn en moet een ingebouwde batterij bevatten met een levensduur van meer dan vijf jaar of hij moet aangesloten zijn op het elektrisch stroomnet. In dit laatste geval moet er een noodbatterij voorzien worden. De verhuurder moet de aankoop- en installatiekosten dragen en moet de rookmelder vervangen ten laatste tien jaar na de oorspronkelijke plaatsing.

Waalse Gewest

15 mei 2003 Decreet van het Waalse Gewest tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium Belgisch Staatsblad 01.07.2003

De individuele en collectieve woningen gelegen in het Waalse Gewest moeten uitgerust worden met brandmelders. De eigenaar moet de aankoop-, installatie- en vervangingskosten dragen, de huurder zorgt voor het onderhoud van de brandmelders (artikel 12).

21 oktober 2004 Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwezigheid van brandmelders in de woningen Belgisch Staatsblad 10.11.2004

De Waalse Regering verplicht de installatie van brandmelders in alle woningen. Elke verdieping is uitgerust met minstens één brandmelder, en elke verdieping met een nuttig oppervlak hoger dan 80 m² is uitgerust met minstens twee brandmelders. Indien er minstens vier brandmelders nodig zijn, worden deze onderling aangesloten of worden ze  vervangen door een brandmeldingsinstallatie van het gecentraliseerde type. De brandmelders zijn optische rookmelders die conform zijn aan de NBN EN 14604  en zijn gecertificeerd in België (b.v. door BOSEC) of in een ander land van de Europese Unie. De installatie van de brandmelders stemt overeen met de Belgische of Europese normen. Bij gebreke van dergelijke normen worden de brandmelders geplaatst in de eerste binnenruimte of in de eerste van de kamers die op de verdieping aanwezig is (de hall of overloop die toegang verleent tot de slaapkamers, de inkomhall, …). Deze reglementering kadert in de Waalse Huisvestingscode die in werking trad in juli 2003. Dit besluit trad in werking voor nieuwe gebouwen op 20 november 2004 en is van toepassing op bestaande gebouwen vanaf 1 juli 2006.

 

Vlaamse Gewest

8 mei 2009 Decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders Belgisch Staatsblad 25.06.2009

Alle nieuwe woningen evenals alle woningen waar renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten voortaan uitgerust zijn met rookmelders. Deze mogen niet van het ionische type zijn en moeten conform aan de norm NBN EN 14604 zijn. De rookmelders gecertificeerd BOSEC zijn confrom aan deze norm.

De Vlaamse regering kan afhankelijk van de kredieten die daartoe op de begroting worden ingeschreven, rookmelders ter beschikking stellen van de gemeenten ten einde de huurwoningen uit te rusten. De voorwaarden voor de toekenning en de plaatsing van de deze rookmelders zijn nog niet bepaald.

 

ROOKMELDERS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

2001.07.20 KB houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknermes en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (Wijziging KB 2010.10.10°.

NORMEN NBN EN 14604 Smoke alarm devices (rookmelders)

NBN S 21-051 ontw Inrichtingregels voor brandmelders voor woningen.

NBN S 21-100 Reddings- en brandweermaterieel – Opvatting van algemene installaties voor automatische brandmelding door puntmelder